Huisregels & Voorwaarden

• Deze huisregels en voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die het festivalterrein betreedt. Het kopen van een toegangsbewijs en het al dan niet op legale wijze betreden van het terrein betekent dat de koper/bezoeker deze voorwaarden zonder enig voorbehoud accepteert. In het navolgende wordt onder Organisatie de rechtspersoon Vereniging van Dorpsbelangen Eestrum-Schuilenburg en haar bestuursleden en vrijwilligers verstaan.
• Bezoekers dienen ten allen tijde de aanwijzingen van de als zodanig kenbare beveiligers en/of vrijwilligers en/of bestuursleden van de organisatie en/of aanwijzingen van het bevoegde gezag zoals politie, brandweer, BOA’s en andere overheidsdienaren op te volgen.
• Bezoekers mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie als zodanig afgezette delen van het terrein (zoals backstage) niet betreden.
• Van bezoekers wordt verwacht dat zij zich behoorlijk gedragen. Hieronder valt onder meer het deponeren van afval in de daartoe bestemde bakken.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om, wanneer haar dat met het oog op naleving van de huisregels alsmede de openbare orde en veiligheid geraden voorkomt, bepaalde personen al dan niet preventief de toegang tot het terrein te ontzeggen of hen van het terrein te verwijderen.
• Het betreden van het festivalterrein geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor voorvallen en schade die zich buiten het eigenlijke festivalterrein voordoen.
• Zowel het programma (line-up) alsmede de locatie en datum van het festival zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een op de site aangekondigde artiest of band te vervangen voor een gelijkwaardige en/of gelijksoortige band of artiest. De organisatie behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om het festival, indien daar naar haar oordeel de noodzaak toe bestaat of zulks van hogerhand wordt opgelegd, naar een andere locatie en/of datum te verplaatsen. Bij verplaatsing en/of een programmawijziging zullen de reeds aangeschafte toegangskaarten hun gelding behouden.
• Toegangsbewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen en voor toegangsbewijzen betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Dit beginsel lijdt alleen uitzondering wanneer het festival door de organisatie definitief wordt afgelast. Kopers kunnen in dat geval restitutie van de koopsom verlangen. Via rinnendfjoerke.nl wordt hier in geval nader over geïnformeerd. Betaalde servicekosten die in de toegangsprijs zijn verwerkt alsmede de koopsom voor gekochte (merchandise)goederen zullen niet worden terugbetaald. In voornoemd geval heeft de koper recht op afgifte van het gekochte en teruggave van de door hem betaalde entreeprijs exclusief servicekosten.
• Bezoekers dienen hun vervoermiddelen op de daartoe door de organisatie aangewezen plekken te parkeren. Bij overtreding kan het vervoermiddel op kosten van de eigenaar worden verwijderd. Auto’s zijn op het festivalterrein zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.
• Tijdens het festival worden foto en video-opnames gemaakt voor zowel veiligheidsdoeleinden als ook voor promotionele doeleinden. Een bezoeker stemt met het kopen of aanvaarden van een toegangsbewijs en het betreden van het terrein in met de mogelijkheid dat hij of zij herkenbaar op de foto of film zal staan en geeft toestemming voor het gebruik van de foto en film voor promotionele doeleinden en verspreiding daarvan via internet en sociale media.
• Op het festivalterrein kan niet worden gepind worden.
• In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie over hoe te handelen.